Tag Archives: Học biết Chúa

Chương trình đọc Kinh Thánh 52 tuần

Chương trình đọc Kinh Thánh 52 tuần...

4 sách viết về cuộc đời Chúa Giê-xu

Chúng ta biết có bốn sách viết về cuộc đời Chúa Giê-xu. Sứ đồ Giăng...