X [mọi thứ, cần biết]

Học để Làm, học phải làm mới có kết quả.