10 ChatGPT Prompt giúp tăng tốc việc học của bạn

ChatGPT là giáo dục miễn phí. Nhưng 99% không biết những gợi ý tốt nhất trong khuôn viên ảo của nó.

Dưới đây là 10 lời nhắc (prompt) hàng đầu để tăng tốc việc học của bạn:

1. Tận dụng Nguyên tắc Pareto để học tập

Prompt: “Identify the 20% of [topic or skill] that will yield 80% of the desired results and provide a focused learning plan to master it.”

Lời nhắc: “Xác định 20% [chủ đề hoặc kỹ năng] sẽ mang lại 80% kết quả mong muốn và cung cấp một kế hoạch học tập tập trung để thành thạo nó.”

2. Sử dụng Kỹ thuật Feynman để hiểu sâu hơn

Prompt: “Explain [topic or skill] in the simplest terms possible as if teaching it to a complete beginner. Identify gaps in my understanding and suggest resources to fill them.”

Lời nhắc: “Giải thích [chủ đề hoặc kỹ năng] bằng thuật ngữ đơn giản nhất có thể như thể dạy nó cho người mới bắt đầu hoàn chỉnh. Xác định những lỗ hổng trong hiểu biết của tôi và đề xuất các nguồn lực để lấp đầy chúng.”

3. Tối ưu hóa việc học thông qua xen kẽ

Prompt: “Create a study plan that mixes different topics or skills within [subject area] to help me develop a more robust understanding and facilitate connections between them.”

Lời nhắc: “Tạo một kế hoạch học tập kết hợp các chủ đề hoặc kỹ năng khác nhau trong [lĩnh vực chủ đề] để giúp tôi phát triển sự hiểu biết vững chắc hơn và tạo điều kiện kết nối giữa chúng.”

4. Thực hiện lặp lại cách quãng để lưu giữ lâu dài

Prompt: “Design a spaced repetition schedule for me to effectively review [topic or skill] over time, ensuring better retention and recall.”

Lời nhắc: “Hãy thiết kế một lịch trình lặp lại cách quãng để tôi xem lại [chủ đề hoặc kỹ năng] một cách hiệu quả theo thời gian, đảm bảo khả năng ghi nhớ và ghi nhớ tốt hơn.”

5. Phát triển các mô hình tinh thần cho các khái niệm phức tạp

Prompt: “Help me create mental models or analogies to better understand and remember key concepts in [topic or skill].”

Lời nhắc: “Hãy giúp tôi tạo ra các mô hình tư duy hoặc phép loại suy để hiểu rõ hơn và ghi nhớ các khái niệm chính trong [chủ đề hoặc kỹ năng].”

6. Thử nghiệm với các phương thức học tập khác nhau

Prompt: “Suggest various learning resources (e.g., videos, books, podcasts, interactive exercises) for [topic or skill] that cater to different learning styles.”

Lời nhắc: “Đề xuất các tài nguyên học tập khác nhau (ví dụ: video, sách, podcast, bài tập tương tác) cho [chủ đề hoặc kỹ năng] phục vụ cho các phong cách học tập khác nhau.”

7. Khai thác sức mạnh của việc ôn tập tích cực

Prompt: “Provide me with a series of challenging questions or problems related to [topic or skill] to test my understanding and improve long-term retention.”

Lời nhắc: “Hãy cung cấp cho tôi một loạt câu hỏi hoặc vấn đề thách thức liên quan đến [chủ đề hoặc kỹ năng] để kiểm tra sự hiểu biết của tôi và cải thiện khả năng ghi nhớ lâu dài.”

8. Sử dụng cách kể chuyện để tăng cường trí nhớ và khả năng hiểu

Prompt: “Transform key concepts or lessons from [topic or skill] into engaging stories or narratives to help me better remember and understand the material.”

Lời nhắc: “Biến các khái niệm hoặc bài học chính từ [chủ đề hoặc kỹ năng] thành những câu chuyện hoặc câu chuyện hấp dẫn để giúp tôi ghi nhớ và hiểu tài liệu tốt hơn.”

9. Thực hiện thói quen luyện tập có chủ ý

Prompt: “Design a deliberate practice routine for [topic or skill], focusing on my weaknesses and providing regular feedback for improvement.”

Lời nhắc: “Thiết kế một thói quen thực hành có chủ ý cho [chủ đề hoặc kỹ năng], tập trung vào điểm yếu của tôi và cung cấp phản hồi thường xuyên để cải thiện.”

10. Khai thác sức mạnh của hình dung

Prompt: “Guide me through a visualization exercise to help me internalize [topic or skill] and imagine myself successfully applying it in real-life situations.”

Lời nhắc: “Hướng dẫn tôi thực hiện bài tập hình dung để giúp tôi tiếp thu [chủ đề hoặc kỹ năng] và tưởng tượng mình sẽ áp dụng thành công nó vào các tình huống thực tế.”

Nguồn tham khảo: Alex Brogan

Về Phạm Quốc Toàn

Phạm Quốc Toàn là một Cơ Đốc Nhân, người chồng, người cha. Anh sinh ra, lớn lên ở Bình Định. Hiện sống, làm việc tại Sài Gòn. Anh là một creator, chuyên chia sẻ về phát triển bản thân, kinh doanh và kỹ năng lãnh đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *