God

4 sách viết về cuộc đời Chúa Giê-xu

bible

Chúng ta biết có bốn sách viết về cuộc đời Chúa Giê-xu. Phúc Âm Ma-thi-ơ viết chủ yếu cho người Do Thái, nên trước giả chú trọng đến gia phả và trích dẫn nhiều trong Cựu Ước. Phúc Âm Mác viết cho người La Mã, ghi lại những việc Chúa làm như một đầy …

Read More »

Kinh thánh

bible

Nhiều người cho rằng, cuốn Kinh thánh chỉ dành cho những người theo Chúa, còn mình không theo thì đọc làm gì! Nhưng tôi nói với bạn rằng, cuốn Kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời, là bức thư, là thông điệp Chúa gửi cho toàn nhân loại chúng …

Read More »