4 sách viết về cuộc đời Chúa Giê-xu

Chúng ta biết có bốn sách viết về cuộc đời Chúa Giê-xu.

  1. Phúc Âm Ma-thi-ơ viết chủ yếu cho người Do Thái, nên trước giả chú trọng đến gia phả và trích dẫn nhiều trong Cựu Ước.
  2. Phúc Âm Mác viết cho người La Mã, ghi lại những việc Chúa làm như một đầy tớ.
  3. Phúc Âm Lu-ca viết cho người Hy Lạp, với những chứng cứ rõ ràng và văn phong triết lý.
  4. Riêng Phúc Âm Giăng được nhiều học giả cho rằng độc giả của ông bao gồm toàn thế giới. 

Sứ đồ Giăng tâm tình rằng, ông không thể ghi hết tất cả các phép lạ Chúa Giê-xu đã làm, mà chỉ chọn lọc một số với mục đích để người đọc hiểu và tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng Christ (tức Đấng Mê-si-a, Đấng Chịu Xức Dầu), Ngài là Con Đức Chúa Trời, có nghĩa là Ngài có bản chất của Đức Chúa Trời vì Ngài là Đức Chúa Trời làm người. Và khi đã tin như vậy thì được hưởng sự sống đời đời trong Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu.


Nguồn tham khảo:

About Phạm Quốc Toàn

Chủ sáng lập Công ty TNHH Vision Global - công ty quản lý của Webviptop.com (chuyên về Thiết kế Website và Online Marketing) và Codementor.org (chuyên về dạy thiết kế website cho người mới).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *