Monthly Archives: Tháng Năm 2022

Content Marketing For Dummies – Susan Gunelius

Hôm nay tôi ngồi xem lại cuốn sách Content Marketing For Dummies tác giả là...

Những điểm căn bản làm nên thành công trong bán hàng

Có bảy mảng kết quả quan trọng chi phối hiệu quả bán hàng: Thăm dò...

Thuật Bán Hàng – Brian Tracy

Mấy hôm nay, tôi đọc sách về bán hàng để nâng cao doanh số từ...

Kĩ Năng Tư Duy Phản Biện Của Người Nhật

Ngày nay, tư duy phản biện là một kỹ năng sống được đề cao trong...